Effective English

Print
คอร์สใหม่!!! สถาบัน EngWISE โดย ดร.เจมส์ ขอแนะนำคอร์สใหม่ล่าสุด
Effective English (30 ชม.)
เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 10 คนเท่านั้น

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อพิชิตเกรด A ในวิชาภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะน้องๆ ที่กำลังจะเริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัย รวมถึงนิสิตนักศึกษาปี 1-2 ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจการสอบ และผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป

เน้นด้านความเข้าใจ Grammar อย่างแท้จริง สามารถใช้ประโยคได้ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่ต้องท่องจำ และเน้น Vocabulary 2,000 คำ ที่จำเป็นในการทำข้อสอบและเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษ

ดำเนินการสอนโดย ดร.เจมส์ (ปริญญาเอกด้านภาษาศาสตร์ University of Cambridge, ปริญญาโท 3 ใบ University of Cambridge และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Course Outline
Part I: Grammar
-Tense & Aspect
-Modality
-Non-finite Verbs
-Countability & Number of Nouns
-Articles& Determiners
-Adjectives & Adverbs
-Compound & Complex Sentences
Part II: Vocabulary
-Astronomy & Astrology
-Geography & Geology
-Meteorology & Climatology
-Biology & Ecology
-Anthropology & Sociology

เลือกเรียนได้ตามรอบต่างๆ ดังนี้
- วันจันทร์ 13.30-17.00
- วันพุธ 9.30-13-00/13.30-17.00/17.00-20.00
- วันพฤหัสบดี 9.30-13.00/13.30-17.00/17.00-20.00

-- จำนวนในวงเล็บปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 63--